• Zwroty

ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania towaru. W tym celu wystarczy wysłać oświadczenia przed jego upływem.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w przypadku gdy zakupiony towar został wokonany według specyfikacji na indywidualne zamówienie lub zostało wykonane znakowanie które uniemożliwi dalszą odsprzedaż zakupionego towaru.
 3. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, na poniżej podany adres, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
  1. ELSANTI BEATA BOROŃ
  2. Ul. Ceramiczna 25
  3. 05-230 Kobyłka
  4. Na opakowaniu odsyłanego towaru bardzo proszę umieścić informację ZWROT.
 4. Konsument odsyła zakupiony towar dowolną formą transportu, jednakże wskazane jest aby przesyłka była możliwa do śledzenia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki które nie dotrą do siedziby firmy.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca całkowity koszt zakupionego towaru włącznie z kosztem transportu (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), nie później niż 14 dni od dnia, otrzymania towaru zwracanego przez Konsumenta.
 7. Zwrot płatności jest dokonywany na konto bankowe wskazane w formularzu zwrotu towaru.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawca, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do sprzedawcy.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat: Miejscowość, data

ELSANTI Boroń Beata
ul. Ceramiczna 25
05-230 Kobyłka

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

- ...................................................
- ...................................................
- ...................................................
- ...................................................

Data zawarcia umowy/odbioru ................. .
Imię i nazwisko Konsumenta ................................... .
Adres Konsumenta ................................................. .
Numer zamówienia .................................... .

Numer konta bankowego na które zostanie dokonany zwrot kwoty zakupu:
............................................................................................ nazwa banku............................... .

..............................................
Podpis klienta
 • Sklep zamknięty


Drogi Kliencie, z powodów osobistych sklep tymczasowo zamknięty!